Allmänna villkor – ADHD-Mottagningen

1. Inledande bestämmelser

1.1 Dessa Allmänna villkor (Allmänna villkor) gäller för samtliga tjänster som ADHD-Mottagningen (Coridis Care AB orgnr 556978-9547) tillhandahåller i form av digitala tjänster för neuropsykiatrisk utredning och bedömning samt även medicinering för ADHD.

1.2 Tjänsten är inte anpassad för fysiska besök utan bedrivs i nuläget endast digitalt. Tjänsten är ej heller anpassad för kunder där läkare gjort bedömning att behandlingen är kontraindicerad. Exempelvis vid svår hjärtsjukdom, substans- och alkoholbruk. Vid bedömningssamtal av läkare eller psykolog kan det framkomma andra tillstånd som ej bedöms lämpliga för digital vård ochf kan komma att hänvisas till annan vårdgivare. Vid medicinering för ADHD och om akuta tillstånd uppstår ska kunden söka vård akut.

1.3 Coridis Care AB bedriver utöver neuropsykiatrisk utredning även förebyggande behandling för HIV, remisshantering för spermaanalys samt behandling vid övervikt.

1.4 Kunden har antingen skriftligen via adhdmottagningen.se hemsida beställt tjänsterna som erbjuds i samband med ifyllnad av hälsodeklaration.

1.5 Överenskommelsen om Kundens köp av Tjänsterna utgör tillsammans med dessa Allmänna villkor avtalet (Avtalet) mellan Coridis Care AB och Kunden beträffande Kundens köp av, och Coridis Care AB  tillhandahållande av, Tjänsterna. Genom att beställa Tjänsterna anses Kunden ha godtagit dessa Allmänna villkor. Coridis Care AB kan komma att ändra dessa Allmänna villkor från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på www.adhdmottagningen.se. Ändringar i villkoren gäller för de Tjänster som påbörjas efter det att kunden köpt tjänsten.

2. Tjänsterna

2.1. Tjänsterna består i att göra en initial bedömning av läkare eller psykolog om det kan föreligga neuropsykiatrisk problematik som ADHD, autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Om det bedöms att sådant kan föreligga erbjuds kunden att fortsätta utredningen. Även om det bedöms att det kan föreligga neuropsykiatrisk problematik är det inte garanti för att kunden kommer att uppfylla kriterierna för sådan diagnos. 

Tjänsterna består även att kunden erbjuds köpa medicinsk behandling för ADHD. Detta om kunderna enligt de inledande bestämmelserna uppfyller kriterier för sådan behandling.

Tjänsterna består även att kunder som har ADHD diagnos erbjuds möjlighet för så kallad second opinion vilket innebär att kunden utreds på nytt för att avgöra om de fortfarande uppfyller kriterier för ADHD diagnos.

2.2 Tjänsterna tillhandahålls digitalt via Vårdrummet vilket är en plattform för säker kommunikation. Inloggning till Tjänsterna sker med mobilt bank-ID. Kunden behöver ha svenskt personnummer alternativt samordningsnummer för att kunna nyttja tjänsterna.

2.3 Tjänsterna utgör vad som beskrivs i punkten 2.1. Kunden kan välja att nyttja flera av de tjänster som erbjuds. 

2.4 Kunden har vid nyttjande av tjänsten ADHD behandling kontinuerliga uppföljningar i form av egenrapportering av effekt och biverkningar av behandling och vid behov uppföljning av läkare eller sjuksköterska. Dessa gäller under ett år från att tjänsten köps. Efter ett år bedöms kunden av läkare om fortsatt behandling kan pågå digitalt och erbjuds i sådant fall att fortsätta som kund.

2.5 Kunden måste vara minst 18 år och ha tillgång till BankID.

3. Beställning och avbeställning

3.1 Tjänsterna beställs genom att Kunden vänder sig till adhdmottagningen.se hemsida och beställer aktuell Tjänst.

3.2 När beställningen har gjorts, får Kunden en Bekräftelse från Coridis Care AB. Genom denna Bekräftelse ingås Avtalet mellan Kunden och Coridis Care AB (se punkten 1.3). Kunden kan därvid ångra köpet senast 48 timmar innan planerat läkar-/psykologbedömning från det att Bekräftelsen skapades. Mer information om ångerrätten finns på https://www.hallakonsument.se/lagar/lagen-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/.

3.3 Ångerrätt gäller inte för genomförd neuropsykiatrisk utredning.

3.4 Kunden kan inte ångra påbörjad medicinsk behandling. Om kunden avbryter pågående neuropsykiatrisk utredning görs individuell bedömning om återbetalning kan göras.

4. ADHD-mottagningens åtaganden

4.1 Adhdmottagningen.se via Coridis Care AB ska leverera Tjänsterna i enlighet med för medicinsk behandling gällande lagar och föreskrifter (såsom bland annat hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientsäkerhetslagen (2010:659) och patientdatalagen (2008:355).

4.2 Coridis Care AB har för Tjänsternas tillhandahållande och därvid den medicinska behandlingens utförande, erforderligt utbildad personal med den kompetens och erfarenhet som fordras, såsom legitimerade läkare.

4.2 Coridis Care AB har för Tjänsternas utförande erforderliga försäkringar.

4.3 Coridis Care AB är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för Vård och Omsorg.

5. Kundens åtaganden

5.1 Kunden ansvarar för att lämna korrekta uppgifter, både vad avser kunduppgifter och vad avser vårduppgifter. Vidare ansvarar Kunden för att hålla uppgifterna korrekta och uppdaterade under den tid Tjänsterna tillhandahålls.

5.2 Kunden ansvarar för att hålla inloggningsuppgifter och andra kund- och kontouppgifter strikt konfidentiella och inte sprida dem.

5.3 Kunden ansvarar för att följa rekommendationer från läkare gällande behandling för ADHD. Om läkare bedömer att kunden (patienten) inte kan fortsätta behandling ska kunden avbryta den.

6. Priser och betalningsvillkor

6.1 Tillämpliga priser finns angivna på adhdmottagning.se.

6.2 Adhdmottagningen.se via Coridis Care AB samarbetar med betalningstjänster där kunden kan välja att dela upp betalningen. Coridis Care AB tar inte ansvar för denna tjänst utan kunden väljer själv att ingå avtal med dem.

7. Force majeure

7.1 Om Coridis Care AB förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt (inklusive strejk och lock-out), eldsvåda, ändrade myndighetsbestämmelser, samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av sådana omständigheter, ska detta medföra befrielsegrund som medför befrielse från att tillhandahålla Tjänst, samt skadestånd och andra påföljder.

8. Ansvarsbegränsning

8.1 Coridis Care AB ansvarar inte för tekniska fel, störningar eller tillgänglighet till Tjänsterna. Inte heller för förlust av data, eller indirekt skada.

8.2 Coridis Care AB ansvarar inte för att Kund lämnar felaktiga uppgifter eller inte håller uppgifter uppdaterade och korrekta, såväl vad avser information om Kund, som vad avser hälso- och vårdinformation. Coridis Care AB ansvarar heller inte för Kundens eller någon utomståendes missbruk av konto eller för sådana konsekvenser och skador som därvid uppkommer.

8.3 Coridis Care AB baserar sina utlåtanden och råd på de uppgifter som Kunden lämnat i formulären samt vad som framkommer från Kunden och närstående. 

8.4 Såvitt inte annat följer av tvingande lag är Coridis Care AB inte skyldig att utge någon ersättning för skada som vållas till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från Coridis Care AB. Skulle sådan skyldighet ändå föreligga till följd av tvingande lag, är Coridis Care AB ansvar begränsat till ett belopp som motsvarar den ersättningen Kunden erlägger för Tjänsterna. Såvida inte annat följer av tvingande lag. Coridis Care AB är inte skyldigt att utge viten.

9. Dataskydd

9.1 Coridis Care AB är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med förfrågningar och Tjänsterna. Coridis Care AB hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), Patientdatalagen.

10. Tillämplig lag och tvister

Svensk rätt tillämpas på dessa Allmänna villkor samt Avtalet i övrigt. Vid tvist med anledning av Avtalet kan Kund vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. I övrigt ska tvist avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. För synpunkter på vården kan Kund också vända sig till patientnämnden i aktuell region eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

_______

Dessa Allmänna villkor har antagits av Coridis Care AB för Tjänster inom Coridis Care AB den 2023-10-22